Εγγραφή Εταιρείας Ιατρών

Με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, την 19.07.2013, εκδόθηκε ο Περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 (Ν.73(Ι)/2013) (στο εξής «ο Νόμος») . Ο Νόμος προνοεί για την…