Πιέζουν για νομοσχέδιο μείωσης ΦΠΑ για πρώτη κατοικία

Πιέσεις σε σχέση με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην κατάθεση νομοσχεδίου για τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο 5% από 19% για την αγορά οικοπέδου που αφορά ανέγερση πρώτης κατοικίας,…

Εγγραφή Εταιρείας Μελετών

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) θεωρείται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο εξυπηρετεί, καταρτίζει, αδειοδοτεί και εκπροσωπεί στη Δημοκρατία και στο εξωτερικό τους ασκούντες επαγγελματίες αλλά και Εταιρείες Μελετών…

Our LLC is seeking to recruit a litigation lawyer with the following qualifications: Member of the Cyprus Bar Association with 3 years minimum experience in litigation, commercial law and property…

(Русский) НАТУРАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТОРОВ В ПОРЯДКЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Изменение Совет министров Кипра принял решение об изменении критериев, на основании которых инвесторам предоставляется возможность натурализации в порядке исключения. Статья 111А Закона о регистрации актов гражданского состояния № 141 (I)…

(Русский) ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών & Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι, κατά την τελευταία εναρμόνιση του περί Εταιρειών Νόμου (Ν97(Ι)/2016), με την Ευρωπαϊκή Λογιστική Οδηγία 2013/34/ΕΕ, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της…