Νέα παράταση του Υπουργού Εσωτερικών για τα Σωματεία

Την 27η Αυγούστου 2020 οι Έφοροι Εγγραφής Σωματείων και Ιδρυμάτων δημοσίευσαν πίνακα που περιλαμβάνει τα σωματεία, ιδρύματα και λέσχες τα οποία δεν υπέβαλαν έγκαιρα τα απαιτούμενα έγγραφα ως προς το σχετικό αίτημα για τροποποίηση των καταστατικών τους δυνάμει του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2017 (104(I)/2017). Η δημοσίευση του πίνακα θεωρείται γνωστοποίηση της έναρξης διαδικασίας διάλυσής τους.

Επομένως, σωματεία, λέσχες και ιδρύματα που περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί, εάν δεν υποβάλουν εντός δύο μηνών από την 27/08/2020, αίτημα ακύρωσης της συμπερίληψης τους απο τον πίνακα που υπάρχει στον ποίο κάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο, υποβάλλοντας όλα τα σχετικά προς υποστήριξη του αιτήματος τους στοιχεία στον Έφορο της Επαρχίας τους, θα συμπεριληφθούν και στον δεύτερο πίνακα που θα δημοσιευθεί μετά την παρέλευση των δύο μηνών.

Μετά την δημοσίευση και του δεύτερου πίνακα γνωστοποίησης ο Έφορος θα διαγράφει από το Μητρώο τα Σωματεία, Ιδρύματα και Λέσχες που περιλαμβάνονται  σ’ αυτό και θα μεριμνήσει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διάλυσης ενώπιον Δικαστηρίου.

http://www.moi.gov.cy/MOI/moi.nsf/All/8CB8FB212DAA7A3EC22585D10018D5DB?OpenDocument