Εγγραφή Εταιρείας Μελετών

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) θεωρείται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο εξυπηρετεί, καταρτίζει, αδειοδοτεί και εκπροσωπεί στη Δημοκρατία και στο εξωτερικό τους ασκούντες επαγγελματίες αλλά και Εταιρείες Μελετών…

(Русский) НАТУРАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТОРОВ В ПОРЯДКЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Изменение Совет министров Кипра принял решение об изменении критериев, на основании которых инвесторам предоставляется возможность натурализации в порядке исключения. Статья 111А Закона о регистрации актов гражданского состояния № 141 (I)…

Быстро получить постоянный вид на жительство

В июле 2012 года, Министерство внутренних дел ввело новую политику, которая обеспечивает благоприятный режим для третьих стран — граждан, которые желают получить постоянный вид на жительство. Соответствующим является Положение 6…

Кипрское гражданство для инвесторов путем натурализации в порядке исключения

На 19 марта 2014 года, Совет министров Республики Кипр, действующими с полномочиями, предоставленных ему по п (2) статьи 111а Гражданского реестра законов 2002-2013 (что позволяет Совету принять решение для натурализации…